Råd og nævn

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem parterne i alment boligbyggeri. Både lejere og udlejere (boligforeninger) kan indbringe sager.

Bevaringsudvalget

Bevaringsudvalget rådgiver kommunen i bevaringsspørgsmål og giver vejledende udtalelser til Miljø- og Teknikudvalget i konkrete sager.

Bevillingsnævn

Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid samt godkender bestyrere til restaurationerne.

Børn- og ungeudvalget

Børn- og ungeudvalget er nedsat af byrådet til at træffe afgørelse i sager om børn og unge, som beskrevet i Serviceloven, paragraf 74.

Det grønne råd

Det Grønne Råds opgave er at rådgive kommunen i forbindelse med kommunens arbejde indenfor naturbeskyttelse og naturforvaltning.

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget fastlægger, hvad der er tilskudsberettiget folkeoplysning, og regler for tilskud til foreninger og aftenskoler og fordeler kommunale lokaler og anlæg.

Grundlisteudvalget

Grundlisteudvalgets opgave er at vælge personer, der anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge.

Gudenåkomitéen

Gudenåkomitéen rådgiver alle kommunerne i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord om natur- og miljøbeskyttelse og rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem.

Handicaprådet

Handicaprådet behandler initiativer og spørgsmål vedrørende handicap. Byrådet skal høre Handicaprådet i alle sager, der har betydning for handicappede borgere i kommunen.

Havnebestyrelsen

Randers Havn er en kommunal selvstyrehavn og ledes af en bestyrelse, der nedsættes af byrådet.

Hegnssynet

Hegnssynet foretager hegnsynsforretninger for naboer, der ikke kan enes om, hvordan hegnene omkring deres ejendomme skal se ud.

Huslejenævn

Huslejenævnet er en domstolslignende administrativ myndighed, der træffer afgørelser i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme.

Kredsrådet

Kredsrådet er sammensat af politidirektøren, der er formand, og borgmestrene for de syv kommuner, der indgår i Østjyllands politikreds.

Lokalrådet

Lokalrådet skal sikre, at de overordnede rammer og mål med hensyn til konkret kriminalitetsbekæmpelse og den kriminalpræventive indsats udmøntes lokalt.

Medborgerskabsråd

Medborgerskabsrådet er en gruppe meget forskellige borgere, som er med til at udvikle samarbejdet og dialogen mellem kommunen og borgerne. Rådet er nedsat af byrådet.

Taxinævn

Taxinævnet fører tilsyn med taxibranchen og har også en række andre arbejdsopgaver. Taxinævnet er nedsat af byrådet.

Udsatterådet

Udsatterådet består af repræsentanter fra forskellige udsatteområder og fungerer som talerør for socialt udsatte borgere i Randers Kommune.

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen har ansvaret for gennemførelse af valg til folketinget, EU-afstemning og folkeafstemninger. Bestyrelsen består af fem medlemmer, hvoraf borgmesteren er født medlem.

Vurderingsmænd - mark og vejfred

Kommunen har tre vurderingsmænd, der træder til, når et husdyr har forvoldt skade på andres ejendom.

Ældrerådet

Alle forslag, der vedrører den ældre del af befolkningen, skal, før de når frem til politisk vedtagelse, sendes til høring i Ældrerådet.